13. Ο μεγάλος ζωγράφος – Στερεά γεωμετρικά σώματα /Επίπεδα σχήματα