50. Πίνακας ζωγραφικής – κε, και, γε, γαι, χε, χαι