14. Καθαρίζουμε την παραλία – Γραφικές απεικονίσεις των αριθμών (α)