60. Ένα πήλινο μάθημα – Σύγκριση. Χρήση του παρά και ορθογραφία των καταλήξεων