61. Δελτίο καιρού – Επαυξημένες προτάσεις με ετερόπτωτους προσδιορισμούς ουσιαστικών