72. Το άλμα εις ύψος – Επιφωνηματικές προτάσεις θαυμασμού, χαράς, επιδοκιμασίας, επιθυμίας