70. Ο ζωγράφος - Οι κλασματικές μονάδες 1/2, 1/4, 1/8